Terminarz imprez turystycznych na 2022r

 

Klubu Tur. Kolarskiej „ NA FALI” im E. Jeziorowskiego

POBIERZ.doc

POBIERZ.pdf

 

Regulamin rajdów rowerowych

1.   Uczestnicy rajdów biorą w nich udział na własną odpowiedzialność. Uczestnicy mogą ubezpieczać się indywidualnie. Członkowie PTTK są ubezpieczeni w ramach zapłaconej na dany rok składki członkowskiej.

2.   W razie złych warunków pogodowych (silny wiatr, intensywny deszcz i śnieg, duży mróz, lód na drodze itp.) rajd może zostać odwołany. Osoby zainteresowane powinny skontaktować się z organizatorem rajdu godzinę przed startem i sprawdzić czy ruszamy w trasę.

3.   Informacja o rajdzie umieszczona na stronie klubowej powinna zawierać:
o        imię i nazwisko organizatora rajdu
o        godzinę startu oraz przewidywaną godzinę zakończenia rajdu
o        przebieg trasy i rodzaj terenu
o        kilometraż
o        przewidywane tempo jazdy

4.   Na starcie rajdu organizator:
o        informuje o zasadach uczestnictwa w rajdzie
o        przekazuje numer telefonu kontaktowego
o        sprawdza listę uczestników rajdu

5.   Organizator rajdu jest zobowiązany do:
o        wyznaczenia prowadzącego i zamykającego rajd
o        prowadzenia rajdu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
o        posiadania podstawowych środków opatrunkowych

6.   Każdy uczestnik rajdu jest zobowiązany do:
o        punktualnego przybycia na miejsce startu
o        posiadania sprawnego technicznie roweru wyposażonego
zgodnie z obowiązującymi przepisami (oświetlenie, hamulce, itp)
o        posiadania na wyposażeniu kamizelki odblaskowej
o        przestrzegania przepisów ruchu drogowego
o        stosowania się do wskazówek, oraz zarządzeń organizatora i prowadzącego
o        nie wyprzedzania prowadzącego rajd
o        poinformowania organizatora o rezygnacji z rajdu lub chęci odłączenia się od grupy
o        pomocy innym uczestnikom rajdu w przypadku awarii lub wypadku
o        poświadczenia własnoręcznym podpisem faktu zapoznania się
z niniejszym regulaminem rajdów

7.   Zabrania się uczestnictwa w rajdzie po spożyciu alkoholu oraz zabrania się spożywania alkoholu w trakcie rajdu.

8.   W przypadku rażącego naruszenia zasad regulaminu oraganizator ma prawo wykluczyć uczestnika z rajdu.

9.   Członkowie KTKol NA FALI są zobowiązani zwracać uwagę na przestrzeganie regulaminu przez pozostałych uczestników rajdu.

10. Wskazane jest zabranie na rajd:
o        kasku (czapki z daszkiem lub chustki)
o        kurtki lub peleryny przeciwdeszczowej
o        okularów przeciwsłonecznych
o        rękawiczek rowerowych
o        zapasowej dętki do roweru
o        dużo płynów do picia

11. Osoba niepełnoletnia może brać udział w rajdzie tylko pod opieką dorosłych, równocześnie powinna posiadać pisemną zgodę prawnych opiekunów.

 

 


ZGODA PRAWNEGO OPIEKUNA

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …………………………………………………… w rajdzie rowerowym,
(imię i nazwisko)

w dniu/(ach) ………………………………….… pod opieką …………………………………………………….……………………….

(imię i nazwisko)

Jednocześnie wyrażam zgodę na udzielenie pomocy lekarskiej w razie konieczności.

…….……………………………………………………..

Podpis prawnego opiekuna

 

__ __ __- __ __ __- __  __ __

nr telefonu kontaktowego