EUGENIUSZ JEZIOROWSKI

Zasłużony działacz turystyki kolarskiej

 

W życiu człowieka otrzymujemy różne wiadomości. Radosne o narodzinach, osią­gnięciach rodzinnych, zawodowych, społecznych i towarzyskich oraz smutne o niepowo­dzeniach, chorobie. Najsmutniejsze wieści każdorazowo głoszą nekrologi. Dla nas szczególnie smutne okazały się te niosące wiadomość, że w dniu 10 marca 2004r. w Gdyni w wieku 75 lat odszedł od nas na zawsze, nasz najlepszy Kolega i Przyjaciel, wzorowy mąż, ojciec i dziadek. Czołowy aktywista turystyki kolarskiej PTTK śp. Eugeniusz Jezio­rowski. Choroba i nieubłagana śmierć wyłączyły śp. Eugeniusza z naszych PTTK - owskich szeregów. Urodził się 25 maja 1929 roku w kaszubskiej wsi Nakla, leżącej w dawniejszym powiecie kościerskim, jako syn Edwarda i Cecylii z domu Chrzan. Jesienią 1929 roku wraz z rodzicami zamieszkał w Gdyni. Do roku 1939 uczęszczał do szkoły podstawowej Nr 16 w Gdyni. W październiku 1939 roku Rodzina Jeziorowskich, podzieliła los wielu polskich rodzin wysiedlonych do Generalnej Guberni. Młody Euge­niusz w 1942 roku nielegalnie wraca do Gdyni. Tu zostaje zmuszony do niewolniczej pracy dla okupanta, którą wykonuje aż do zakończenia działań wojennych w Gdyni (28.03.1945 rok). Po zakończeniu wojny uzupełnia wykształcenie. Pracuje w biurze Zarządu Związku Byłych Więźniów Politycznych Oddział w Gdyni.

W 1949 roku rozpoczął służbę wojskową, którą po ukończeniu Oficerskiej Szkoły Kwatermistrzostwa w Poznaniu, kontynuował aż do roku 1980. W dniu 12 października 1971 roku dostaje awans do stopnia majora. W 1980 roku na skutek pogorszenia się stanu zdrowia odchodzi na emeryturę. W dniu 15 sierpnia 1952 roku zawiera związek małżeński ze Stefanią Malinowską.

Od młodzieńczych lat pasjonował się tury­styką rowerową, którą początkowo uprawiał indywidualnie a następnie wspólnie z mał­żonką. W 1960 roku wstępuje do PTTK i za­kłada jedno z pierwszych Kół PTTK w woj­sku, zostaje jego prezesem. Organizuje liczne imprezy turystyczne nie tylko rowerowe dla żołnierzy służby czynnej, rodzin wojskowych i społeczeństwa. Funkcję prezesa Koła pełni do 1973 roku.

W latach 1960 - 1963 jest członkiem Zarządu Oddziału PTTK w Grudziądzu i członkiem okręgowej Komisji Turystyki Kolarskiej w Bydgoszczy. Kiedy w roku 1963 wraca do Gdyni wstępuje do Oddziału PTTK Marynarki Wojennej. Tu zostaje wybrany przewodni­czącym Oddziałowej Komisji Turystyki Kolarskiej a następnie członkiem Zarządu Oddzia­łu. W tymże roku 1963 zostaje członkiem Komisji Turystyki Kolarskiej przy Zarządzie Wojewódzkim PTTK w Gdańsku, a od 1977 roku do 2001 roku pełni funkcję przewodni­czącego tej Komisji.

W dniu 15 sierpnia 1964 roku na zakończeniu szkolenia, które odbyło się w ramach uczestnictwa w Międzynarodowym Rajdzie Turystów Kolarzy A.I.T. w Rucianem, wspól­nie z małżonką Stefanią uzyskują uprawnienia: Przodownik Turystyki Kolarskiej PTTK Nr 562 i 563.

W 1965 roku na Krajowej Naradzie Aktywu Kolarskiego w Chorzowie zostaje wybrany na członka: Komisji Turystyki Kolarskiej Zarządu Głównego PTTK. Jest bardzo aktywnym członkiem tej Komisji nieprzerwanie przez 37 lat. Od 1969 roku jest prezesem Klubu Turystyki Kolarskiej przy Oddziale PTTK Ma­rynarki Wojennej w Gdyni. Oprócz tego pełnił obowiązki Prezesa Komisji Rewizyjnej Oddziału PTTK Marynarki Wojennej w Gdyni i członka ROP w Gdańsku. W 1969 roku uzyskuje upraw­nienia Instruktora Turystyki Kolarskiej, a w 1977 roku Instruktora Kształcenia Kadr.

Kiedy pogarszający się stan zdrowia nie pozwala Eugeniuszowi na dalszą czynną dzia­łalność w Komisji, Krajowa Narada Aktywu Ko­larskiego PTTK w uznaniu jego zasług w dzia­łalności Komisji ZG, na swym posiedzeniu odbytym w dniu 19 stycznia 2002 roku w War­szawie nadaje Eugeniuszowi Jeziorowskiemu godność Członka Honorowego Komisji Tu­rystyki Kolarskiej Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajo­znawczego. W czasie swej bardzo aktywnej działalności w Komisji z dużym wyczuciem, powodzeniem i osobistą kulturą realizował wiele bardzo poważnych zadań. Między innymi był Koordynatorem imprez centralnych w tym:

 • Międzynarodowych Rajdów Turystów Kolarzy A.I.T.
 • Ogólnopolskich Zlotów Przodowników Turystyki Kolarskiej PTTK
 • Centralnych Zlotów Turystów Kolarzy PTTK.
 • Był Komandorem XXXVI Centralnego Zlotu Turystów - Sopot 19-22.08.1987

Poza tym jako Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Turystyki Kolarskiej PTTK w Gdańsku oraz członek władz Oddziału PTTK Marynarki Wojennej w Gdyni, Eugeniusz Jeziorowski był koordynatorem, organizatorem i współorganizatorem wielu w tym bardzo prestiżowych imprez, między innymi:

 • Zlotów Turystów Kolarzy Wojska Polskiego.
 • Ogólnopolskich, Wojewódzkich ł Oddziałowych Młodzieżowych Turniejów Turystyczno-Krajoznawczych.
 • Międzywojewódzkich i Wojewódzkich Zlotów Przodowników i Aktywu Turystów Kolarzy województwa gdańskiego i województw ościennych.
 • Setek innych imprez turystyki kolarskiej o charakterze: ogólnopolskim, regional­nym, lokalnym i klubowym.

Eugeniusz organizował również wiele kursów na uprawnienia: Organizator Turystyki i Przodownik Turystyki Kolarskiej PTTK. Czynnie dbał o rozwój Kadry Programowej To­warzystwa. Chętnie służył radą i pomocą młodym i wszystkim potrzebującym bez względu na wiek i pozycję w kadrze programowej Towarzystwa.

Uprawiając turystykę kolarską Eugeniusz zdobył Kolarską Odznakę Turystyczną KOT wszystkich stopni łącznie z odznaką KOT „Za Wytrwałość". Zdobył również wiele regionalnych odznak turystyki kolarskiej, odznak krajoznawczych i odznak niższych stopni pozostałych dyscyplin turystyki kwalifikowanej PTTK. Eugeniusz Jeziorowski sens swego życia widział w rodzinie, wojsku i turystyce. Pre­ferował Turystykę Rodzinną. Jako organizator imprez, przodownik turystyki kolarskiej, tym  bakcylem zaraził wiele osób w tym troje własnych dzieci: Andrzeja, Marię i Annę, którzy podobnie jak ich rodzice uzyska­li uprawnienia przodownika tu­rystyki kolarskiej PTTK. Eu­geniusz był znakomitym znawcą regionu, wspaniałym nauczycie­lem, posiadał dużą wiedzę teore­tyczną i praktyczną. Zawsze po­godny, pozytywnie ustawiony do życia, nie stronił od żartów i dowcipów. Pomimo tych zalet na organizowanych kursach był wymagającym egzaminatorem. Eugeniusz posiadał wyjątkowy dar łagodzenia konfliktów. Był wspaniałym negocjatorem i rozjemcą.

Za swą aktywną działalność zawodową oraz społeczną pracę w Polskim Towarzy­stwie Turystyczno - Krajoznawczym i działalność na rzecz środowiska Eugeniusz Jezio­rowski był wielokrotnie nagradzany i odznaczany. Otrzymał między innymi:

 • Złoty Medal: „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny" rok 1968
 • Srebrną Honorową Odznakę PTTK rok 1969
 • Złoty Krzyż Zasługi rok 1972
 • Złotą Odznakę „Zasłużony w Pracy PTTK wśród Młodzieży" rok 1976
 • Złotą Honorową Odznakę PTTK rok 1979
 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski rok 1980
 • Złotą Odznakę „Zasłużony Działacz Turystyki" rok 1983
 • Tytuł Honorowy Przodownik Turystyki Kolarskiej PTTK rok 1993
 • Medal 50 lat w PTTK rok 2001
 • Odznakę Honorową "Zasłużonym Ziemi Gdańskiej"
 • Podziękowanie Ministra Obrony Narodowej „Za szczególne zasługi w upowszech­nianiu turystyki w Marynarce Wojennej oraz długoletnią pracę społeczną w patrio­tycznym, obronnym wychowaniu i morskiej edukacji".
 • Wiele Dyplomów, Odznaczeń i wyróżnień regionalnych z całej Polski
 • Dyplom Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK „Za wybitne zasługi w Krzewieniu Turystyki Kolarskiej".

Odszedł od nas fizycznie pozostawiając dorobek aktywnego i twórczego życia tury­sty kolarza i nauczyciela. W naszej świadomości żyje dalej przekazywana nam ener­gia, doświadczenie, inspiruje nasze działania.

 

 

Opracował: Zbigniew Boroński